SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Esimiehen toimenkuva

Tällainen on puhtauspalvelualan esimiehen toimenkuva

Tutustu myös kyselyn tulostaulukoihin.

 

Suurin ikäluokka puhtauspalvelualan esimiehistä on syntynyt 1960-luvulla eli he ovat nyt 45-54-vuotiaita. Heidän edustajanaan, keskivertotyöntekijänä, tässä jutussa on Helena, minkä etunimen sai myös 28 871 muuta tyttövauvaa 1960-luvulla.

Helenalla on tilastojen mukaan yli 4300 esimiestyötä tekevää naiskollegaa ja lähes 1600 mieskollegaa. Tehtävänimike on yleisimmin palveluesimies, mutta käyntikortissa voi lukea myös esimerkiksi siivoustyönjohtaja, siivoustyönohjaaja, palvelupäällikkö, siivouspäällikkö, laitospalvelupäällikkö, kohdepäällikkö tai aluepäällikkö. Tehtävänimikkeitä on paljon muitakin, mikä osoittaa myös toimenkuvien laajuutta ja monipuolisuutta. Pienissä alle 100 henkilön organisaatioissa yleisin ammattinimike on siivoustyönjohtaja.

Helenan säännöllisen työajan palkka on noin 2900 euroa kuukaudessa. 10 prosenttia kollegoista kuntasektorilla saa palkkaa yli 3600 euroa kuukaudessa ja yksityissektorilla yli 3900 euroa kuukaudessa.

Työnantaja ei palkitse Helenaa hyvästä työstä niin kuin ei 70 prosenttia kollegoistakaan. Tosin joka toinen palveluliikkeessä toimiva kollega on palkittu hyvästä työstä. Työnantajan palkitessa palkkio on useimmiten kertaluonteinen tai määräaikainen rahakorvaus, mutta se voi olla myös palkallinen vapaa, liikunta- tai kulttuuriseteli, lahjakortti, elokuvalippu, kukkia, tavara, lounas, ylennys, työsuhdeauto tai suullinen kiitos.

 

Henkilöstö

Henkilöstönä Helenalla on 31 - 40 siivoojaa. Palveluyrityksessä vastuualueen henkilöstömäärä on keskimäärin tätä pienempi ja sairaalasiivouskohteissa suurempi. Vastuualueen työntekijämäärään vaikuttaa tosin myös siivousorganisaation koko: alle 100 henkilön organisaatioissa henkilöstömäärä on yleisemmin pienempi kuin 100-1000 henkilön organisaatioissa. 

Helena huolehtii henkilöstöstään tapaamalla heitä päivittäin tai vähintään viikoittain. Työtyytyväisyyttä hän seuraa kerran vuodessa tehtävän henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn avulla. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan aktiivisimmin isoissa organisaatioissa.

Helenan työntekijöillä ei ole käytössään älypuhelimia. Kollegat suurissa siivousorganisaatioissa tavoittavat henkilöstönsä älypuhelimilla yleisemmin kuin pienemmissä organisaatioissa toimivat kollegat.

Palvelutuotannon laatua Helena seuraa etenkin visuaalisesti omana valvontana, mutta myös asiakastyytyväisyyskyselyin.

 

Toimenkuva

Helena vastaa pääasiassa puhtauspalveluista, mutta kuntapuolella vastuualueeseen voivat kuulua lisäksi etenkin ruokapalvelut ja sairaaloissa myös tekstiilihuoltopalvelut. Palveluliikkeissä muita vastuualueita ovat etenkin aula- ja tekstiili- ja kiinteistönhoitopalvelut.

Helenalla ja yli 60 prosentilla hänen kollegoistaan toimenkuvaan kuuluvat asiakasyhteistyö, kehityskeskustelut, laadun valvonta, sijaisten hankinta, työvuorosuunnittelu, uuden työntekijän perehdytys, henkilöstön rekrytointi, talouden seuranta, palvelutuotannon päivittäisjohtaminen, oppilaitosyhteistyö, uuden työntekijän opastus työkohteeseen ja työpaikkaohjaus. Kuntapuolella ja isoissa organisaatioissa työhön kuuluu usein myös oppilaitosyhteistyötä ja palveluliikkeellä budjetin laadintaa, laskutusta ja lisäpalvelujen myyntiä.

Eniten työpäivästä vievät aikaa sijaisten hankinta, henkilöstöhallinto paperitöineen ja työvuorosuunnittelu. Poissaolot aiheuttavat usein yllättäviä tilanteita ja tarpeen palvelutuotannon uudelleen organisointiin.

Parasta työssä on vapaus, itsenäisyys, monipuolisuus ja vaihtelevuus. Helena monien kollegojensa ohella kokee onnistumisen tunteita selvitessään hankalista tai haasteellisista tilanteista. Työ on nautittavaa, kun saa tehdä töitä muiden ihmisten, niin oman henkilöstönsä kuin asiakkaiden kanssa. Moni esimies kokee tyydyttäväksi myös mahdollisuuden työyhteisön, itsensä ja puhtausalan kehittämiseen.

Yleisesti suurimmat haasteet liittyvät työvoiman saatavuuteen, henkilöstöön ja liian suureksi koettuun työmäärään. Myös talousasiat voivat aiheuttaa haasteita: miten toiminta pystytään organisoimaan ja sovittu laatu toteuttamaan budjetin rajoissa. Myös puhtausalaa tuntemattomat asiakkaat vaativat paljon aikaa. Kuntapuolen kollegan haasteena voi olla myös työnantajaorganisaation muutos.

Vuonna 2015 Helenan suurimpia haasteita ovat toimiminen asetettujen säästövaatimusten puitteissa, oma jaksaminen sekä henkilöstön saatavuus ja ammattiosaaminen. Kollegaa palveluliikkeessä haastavat myös budjetoidun tuloksen saavuttaminen ja asiakkuuksien jatkuminen.

Helena on kuitenkin tyytyväinen toimenkuvaansa, kuten 87 prosenttia kollegoistaan. Kollega on sitä tyytyväisempi mitä pienemmässä organisaatiossa hän toimii. Toimenkuvaansa tyytymättömät haluaisivat etenkin vastuiden ja tehtävien karsintaa, ohjaajaa avukseen, rutiinitöiden siirtämistä muille ja selkeyttä toimenkuvaan. Tosin myös lisää vastuuta toivottiin.

 

Osaamisen ylläpito

Tärkeimpinä taitoinaan Helena pitää vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja, ihmisten johtamista, motivointitaitoja, kykyä ratkaista työyhteisöongelmia ja muutosjohtamistaitoja. Vähiten tärkeä taito on myyntiosaaminen.

Eniten Helena kaipaisi lisää osaamista työyhteisöongelmien ratkaisemisessa, talousosaamisessa ja muutosjohtamisessa. Kollega palveluliikkeessä haluaisi kohentaa taitojaan myös myyntiosaamisessa.

Omaa osaamista Helena ja kollegansa pitävät yllä osallistumalla koulutuksiin, lukemalla ammattilehtiä ja -kirjallisuutta sekä hyödyntämällä yhteistyöverkostojaan.

 

Tarja Valkosalo

 

Lähteet: Tilastokeskusja puhtausala.fi-sivuilla joulukuussa 2014 ollut kysely puhtauspalvelualan esimiehen toimenkuvasta. Kyselyyn saatiin 233 vastausta.