SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » INSTA 800 henkilösertifiointi

SFS 5994 INSTA 800

 

Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä.

 

Henkilösertifiointi

 

1 Sertifioitavat tietotasot

Standardin mukaiset henkilösertifiointivaatimukset on laadittu tietotasoille 3 ja 4 (liite 1). Liitteessä 1 on esitetty osaamisvaatimukset myös tietotasoille 1 ja 2, jotka eivät sisälly henkilösertifiointiin.

Tukiryhmä hyväksyy sertifiointivaatimukset ja valvoo sertifiointitoimintaa. Tukiryhmän nimeää SSTL Puhtausala ry.

 

INSTA 800 -standardia käytettäessä tietotasoa 3 edellytetään seuraavasti:

Palveluntuottaja:

- siivouspalvelun esimieheltä

- tarkastusten suorittajalta, kun tarkastuksessa ei käytetä mittalaitteita

Asiakas:

- tarjouspyynnön laatumääritysten laatijalta

- tarkastusten suorittajalta, kun tarkastuksessa ei käytetä mittalaitteita

Konsultti:

- tarkastusten suorittajalta, kun tarkastuksessa ei käytetä mittalaitteita

Edellä mainittuihin rinnastettavilta kohderyhmiltä.

 

INSTA 800 -standardia  käytettäessä tietotasoa 4 edellytetään seuraavasti:

Palveluntuottaja:

- vähintään yhdeltä siivouspalvelutarjouksen laatimiseen osallistuvalta

- siivouspalvelun suunnittelijalta

- tarkastusten suorittajalta, kun tarkastuksessa käytetään mittalaitteita

- palvelutuottajaorganisaation laatupäälliköltä

Asiakas:

- yhteyshenkilöltä tai siivouksesta vastaavalta henkilöltä

- tarkastusten suorittajalta, kun tarkastuksessa käytetään mittalaitteita

Konsultti:

- tarjouspyyntöä konsultoivalta konsultilta

- tarkastusten suorittajalta, kun tarkastuksessa käytetään mittalaitteita

INSTA 800 -koulutusta antavilta henkilöiltä

Edellä mainittuihin rinnastettavilta kohderyhmiltä.

 

2   Pätevyysvaatimukset

Pätevyys hankitaan suorittamalla tutkinto, jonka lisäksi edellytetään

 • Siivouspalvelun tuotannosta, ostamisesta tai laadunarvioinnista työkokemusta vähintään viisi vuotta, jolloin tutkintoon voi mennä heti
 • Jos siivouspalvelun tuotannosta, ostamisesta tai laadunarvioinnista kokemusta on 2-5 vuotta, edellytetään Insta-koulutus
 • Jos siivouspalvelun tuotannosta, ostamisesta tai laadunarvioinnista kokemusta on alle kaksi vuotta, edellytetään myös peruskoulutusta ja Insta-koulutus

 

2.1 Koulutusvaatimukset

2.1.1 Peruskoulutus

Siivouspalvelutuotannosta ja laadunarvioinnista vastaavilta sekä konsulteilta peruskoulutuksena edellytetään siivousalan erikoisammattitutkinto tai sitä vastaavat tiedot.

2.1.2 Standardin tuntemiseen liittyvä koulutus

Henkilön täytyy olla suorittanut INSTA 800 -standardin tuntemiseen liittyvä koulutus. Koulutuksen pituus tietotasolle 3 on vähintään yksi työpäivä ja tietotasolle 4 vähintään kaksi työpäivää. Tietotason 4 koulutuksessa voidaan huomioida aikaisemmin suoritettu tietotason 3 koulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että tietotason 3 henkilö tuntee tarkasti koko standardin INSTA 800 tai tietotasolla 3 tarvittavien osien sisällön. Lisäksi henkilön tulee tuntea standardin kohdissa 5…8 esitettyjen silmämääräistä tarkastusta koskevat vaatimukset perusteellisesti. Hänen täytyy myös tietää liitteessä D esitetyt mittalaitteella mittaamista koskevat menetelmät. Tietotason 3 osaamisvaatimuksia on täsmennetty liitteessä 1.

Tietotason 4 henkilön tulee tuntea koko standardi perusteellisesti. Hänellä on oltava kyky laatia hankinta-asiakirjoja ja tarjouksia, suorittaa silmämääräisiä ja mittauslaitteilla tehtäviä arviointeja, raportoida tulokset ja käyttää niitä siivoustoiminnan kehittämiseen. Tietotason 4 osaamisvaatimuksia on täsmennetty liitteessä 1.

2.2  Kokemusvaatimukset

Työkokemuksen määrä vaikuttaa muihin vaadittaviin sertifiointiedellytyksiin siten kuin kohdassa 2 on määritelty. Kokemus on osoitettava ansioluettelolla tai työtodistuksin tai niihin rinnastettavin selvityksin.

2.3  Tutkinto

Henkilön on osoitettava standardin SFS 5994 INSTA 800 riittävä tuntemus. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu kirjallinen testi ja käytännön näyttö. Kirjallisen testin kesto on molemmilla tietotasoilla yksi tunti. Käytännön näytön pituus tietotasolla 3 on kaksi tuntia ja tietotasolla 4 kolme tuntia. Kirjallisen testin organisoi SSTL Puhtausala ry ja käytännön näyttökokeen valvoo ja arvioi koulutuksen järjestäjä.

SSTL Puhtausala ry pitää luetteloa kouluttajista, joilla on voimassa oleva tietotason 4 henkilösertifikaatti ja siten INSTA 800-kouluttajan pätevyys.

Tutkinnot voidaan järjestää koulutuksen yhteydessä tai tutkintoja voidaan järjestää myös erillisinä.

Hylätyn tutkinnon saa uusia pääsääntöisesti kuukauden kuluttua.

 

3 Sertifioinnin hakeminen

Sertifiointia varten on hakijan toimitettava Inspecta Sertifiointi Oy:lle hakemus, jossa on täytetty hakemuskaavake liitteineen. Näissä on oltava seuraavat tiedot:

 • Henkilön täydellinen nimi
 • Syntymäaika
 • Työnantaja (jos työnantaja maksaa kulut niin myös yrityksen Y-tunnus)
 • Yhteystiedot, sähköpostiosoite ja laskutusosoite
 • Tieto mitä tietotasoa (3 tai 4) haetaan
 • Peruskoulutustiedot (oppilaitos, valmistumisaika)
 • Kokemustiedot (työtodistus tai tietojen täyttö hakemuskaavakkeeseen)
 • INSTA 800 koulutustiedot (lisäkoulutus)
 • Tieto tutkinnon läpäisemisestä

 

4  Sertifikaatti

4.1  Voimassaolo

Myönnetty pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta julkaisupäivästä sillä edellytyksellä, että haltija jatkuvasti täyttää sertifiointiedellytykset ja jatkuvaluontoisesti toimii joko tietotason 3 tai tietotason 4 mukaisissa tehtävissä. Toiminnan tulee sertifiointijakson aikana olla jatkuvaluonteista.

Henkilön itse tai työnantajan on seurattava sertifioidun henkilön toiminnan jatkuvuutta ja fyysistä kykyä toimia tehtävissä.

Sellaisista sertifioidun henkilön ammatillista toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista, jotka voisivat aiheuttaa sertifikaatin voimassaoloon tai peruuttamisen on ilmoitettava sertifiointielimelle, joka pitää niistä kirjaa.

Työnantaja on myös velvollinen huolehtimaan tarkastuksessa tarvittavista laitteista ja ohjeista. Mikäli sertifioitu henkilö on samalla itse työnantaja, hän vastaa edellä esitetyistä työnantajan velvoitteista.

Luettelo sertifioiduista henkilöistä on nähtävillä Inspecta Sertifiointi Oy:n internet-sivuilla.

 

4.2  Jatkaminen

Pätevyystodistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa uudeksi viisivuotiskaudeksi edellyttäen, että toiminta on ollut jatkuvaluonteista ja muut sertifiointiedellytykset ovat olemassa.

Pätevyystodistuksen jatkamisen yhteydessä haltijan on toimitettava seuraavat tiedot tai asiakirjat

 • hakemuskaavake
 • alkuperäisen pätevyystodistuksen kopio
 • työtodistus tai selvitys, josta selviää jatkuvaluonteinen työskentely siivousalan tehtävissä
 • tiedot mahdollisista pätevyystodistuksen haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista
 • tieto täydennyskoulutuksesta, jos standardiin tulee muutoksia

Pätevyystodistuksen jatkohakemus tehdään Inspecta Sertifiointi Oy:n kotisivuilta löytyvällä hakemuskaavakkeella. Hakemuksessa annetaan tiedot jatkuvaluonteisesta työskentelystä ja haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista eikä niistä tarvita erillistä todistusta.

Pätevyystodistus on toimitettava jatkettavaksi aikaisintaan 6 kuukautta ennen sen umpeutumista. Todistuksen voi vielä jatkaa korkeintaan 6 kuukautta umpeutumisajan jälkeen. Tämän jälkeen todistuksen voi saada uudelleen voimaan joko suorittamalla tutkinnon tai osallistumalla täydennyskoulutukseen.