SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Insta 800 soveltaminen

INSTA 800 -standardin tukiryhmä antaa lausuntoja standardin soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

 

18.5.2016 annettu vastaus erää ja eräkokoa koskevaan kysymykseen

Voiko eräkokoa rajata esimerkiksi kerroksittain, siivouspäivien mukaan tai siivousalueittain?
Eli jos kohteen kaikki ylläpitosiivottavat tilat on yhteensä 450 kpl niin eräkokoa rajaamalla voidaan tarkastaa tiloja vähemmän kuin 50 (AQL 4 %)
Eli käytännössä laatukierros tehdään tiistaina ja eräkooksi valitaan vain tiistaina siivottavien tilojen lukumäärä.

Yksi palvelusopimusta koskevista vaatimuksista INSTA 800 -standardin mukaan on, että siinä määritellään tarkastuksen laajuus ja tarkastusväli (7.2.1.1).

Tarkastusmenetelmää koskien standardi toteaa, että ”Erä voi koostua kaikista rakennuksen tarkastusyksiköistä tai vain osasta niistä, esimerkiksi kaikista yhden kerroksen tarkastusyksiköistä, kaikista tietyn laatuprofiilin tarkastusyksiköistä, sekä tietyn kerroksen että tietyn laatuprofiilin mukaan valittavista tarkastusyksiköistä tai kaikista tietyntyyppisistä tiloista (7.2.2.1). Myös termit ja määritelmät -kohdassa 3.9. huomautetaan, että erä voi sisältää kaikki palvelusopimuksen kattamat tarkastusyksiköt tai vain osan niistä.

Erän ja eräkoon valinta perustuu standardin mukaan siihen, mitä palvelusopimuksessa on tarkastuksen laajuudesta sovittu. Tukiryhmä pitää kannatettavana, että tarkastukseen kuuluvia tiloja määriteltäessä otetaan huomioon myös tarkastuksen toteutus käytännön tilanteissa.

 

28.9.2015 kokouksessa käsiteltiin yksi tukiryhmälle esitetty kysymys.

Mihin likaryhmään kalkkisaostuma lasketaan?

Standardia voi tulkita siten, että kalkkisaostuma on aina pintalikaa. Likamäärien arvioinnissa ongelmallista on kuitenkin se, ettei likaryhmän 2 määrän arviointi pintaryhmässä huonekalut ja kiintokalusteet ole tällöin yksiselitteistä. Tukiryhmän suositus on, että kalkkisaostuma käsitellään laaduntarkastuksissa seuraavasti:

  1. Kalkkisaostuma seinä- ja lattia- ym. laajoilla pinnoilla lasketaan pintalikana (vrt. koronjäljet).
  2. Kalkkisaostumat yksittäisissä kalustepinnoissa lasketaan tahroina.

 

29.4.2015 kokouksessa käsiteltiin neljä tukiryhmälle esitettyä kysymystä.

Kysymys 1: Potkulevyt sekä seinän alapinnat ovat standardin mukaan vaikeasti tavoitettavia pintoja. Joissakin tilanteissa ne on kuitenkin merkitty helposti tavoitettavaksi pinnoiksi, mitä on perusteltu käytössä olevalla siivousvälineellä.  Insta 800 -standardi  ei kuitenkaan ota kantaa siivousvälineeseen.
Voiko näin menetellä?

Potkulevyt ja seinän alapinnat ovat Insta 800 -standardin mukaan vaikeasti tavoitettavia pintoja. Käytettävä työväline ei vaikuta asiaan.

Tukiryhmä haluaa korostaa myös, että jos kohteen laatuvaatimus on määritelty puhtaasti Insta 800-standardin mukaan, laadunarviointi voidaan tehdä milloin tahansa siivouksen jälkeen ja laatuvaatimusten tulee täyttyä. Jos palvelusopimuksen on määritelty taajuuksia, kuinka usein laatuvaatimusten tulee täyttyä ylläpitosiivouksen tai jaksottaisten töiden osalta, laadunarviointi voidaan tehdä vain silloin, kun ao. työt on tehty juuri ennen laaduntarkastusta.

Palvelusopimukseen mahdollisesti kirjatut lisävaatimukset tulee huomioida laaduntarkastuksessa.

 

Kysymys 2: Tuulikaappien ritilämatot, tehdäänkö laadunarviointi niiden altakin, koska ritilöiden välistä näkyy hiekkaa.

Tuulikaapin ritilämattojen alustat ovat vaikeasti tavoittavia pintoja. Tarkastukseen vaikuttaa se, miten laatuvaatimus on määritelty, ks. yllä.

Tukiryhmä toteaa myös, että laatuprofiili voidaan määritellä erikseen ritilämaton pinnan osalta ja alustan osalta lisävaatimuksissa.

 

Kysymys 3: Tässä on todennäköisesti "näkemyseroja” jonkin verran, varsinkin jos käytetään pitkävartista työvälinettä esim. seinän pesussa: Standardissa on sivulla 20 taulukko 1 Vaikeasti tavoitettavat pinnat. Siinä mainitaan mm. työasennosta, jos on kumara tai kiertynyt sekä jos polvi- tai lonkkanivelet ovat yli 90 asteen kulmassa siivousmenetelmästä riippuen.

Seinää pestäessä ergonomisesti on työntekijä sivuttain jonkin verran kiertyneenä, jotta saadaan myös voimaa välineen käyttöön seinän alaosia pestäessä. Myös välilasin alaosaa puhdistettaessa on työntekijän oltava kyykyssä sitä puhdistettaessa.

Käytettävä työväline ei vaikuta siihen, mitkä ovat helposti / vaikeasti tavoitettavia pintoja.

 

Kysymys 4: Kentällä on ollut halua käyttää Insta 800 -tarkastusta tiloihin, joita on käytetty siivouksen jälkeen. Miten ohjataan Insta 800 –standardin käyttöä?

Insta 800 -laaduntarkastus tehdään standardin mukaisesti siivouksen jälkeen. Insta 800-standardia voidaan käyttää myös likaantumisnopeuden arvioinnista, mutta silloin ei puhuta laaduntarkastuksesta.