SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Julkisuus

Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus

Tämä kohta koskee vain julkisia hankintoja.

Jos tarjous sisältää luottamuksellisia / salassa pidettäviä tietoja, ne ilmoitettava, että ne on toimitettava erillisinä dokumentteina ja liitteinä.

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valinta- ja vertailuperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 §). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.