SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Koulutukset » Taloushallintaa puhtausalan esimiehille

Taloushallintaa puhtausalan esimiehille

Ajankohta: 
12.11.2019

Taloushallintaa puhtausalan esimiehille

12.11.2019, Helsinki

Koulutus on suun­nattu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon
ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään.

Koulutuksessa saat kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista, sekä valmiudet yritys­ta­louden ja yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutuksen jälkeen osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin. Tiedät kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä.
Osaat laskea erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet, osaat laskea myös yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut.

Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

 

Tiedot täydentyvät.