SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lisätietoja

Lisätietoja

Palvelun sisältö

Tarjouspyyntöä tehtäessä on päätettävä, mitä ostettavaan siivouspalveluun sisällytetään. Usein siivouspalvelu jaetaan ylläpito- ja perussiivoukseen. Tarjous voidaan pyytää vain ylläpitosiivouksesta ja erikseen perussiivouksesta tai samalla tarjouspyynnöllä sekä ylläpito- että perussiivouksesta. Tärkeä on muistaa, että tilojen puhtauden ylläpito edellyttää aina sekä ylläpito- että perussiivouksia.

Ylläpitosiivoukseen kuuluvat säännöllisin väliajoin tehtävät työt. Huomioi, että yleisen käytännön mukaan ylläpitosiivoukseen kuuluvat pinnat, jotka ovat alle 180 cm:n korkeudella.

Sisällytä ylläpitosiivoukseen
- säännönmukainen siivous (= päivittäinen - viikoittainen lattioiden ja kalusteiden puhdistus)
- mahdolliset tarkistussiivoukset (esim. kokoushuoneiden tarkistussiivous)
- mahdolliset välisiivoukset (esim. leikkaussalin välisiivous)
- jaksoittaiset siivoukset (esim. yläpölyjen puhdistus, lattioiden hoitomenetelmät).

Perussiivous on harvoin ja perusteellisesti suoritettava kertaluonteinen siivous, joka tehdään kun ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä ei enää saavuteta sovittua puhtaustasoa.

Perussiivousta ovat mm.
- lattioiden peruspesu, vahanpoisto, pinnan suojaus
- ikkunoiden pesu
- seinien peruspuhdistus
- sisäkattojen puhdistus.

Työohjeet vai puhtaustasovaatimukset?

Voit määritellä palvelun sisältöä antamalla tarjouksen pohjaksi tilatyyppikohtaiset
- työohjeet
- puhtaustasovaatimukset.

Joskus tarjouspyynnössä ilmoitetaan sekä työohjeet että puhtaustasovaatimukset.

Suomessa ei ole käytössä vain yhtä puhtaustasoluokitusta. Puhtaustasoluokituksia ovat luoneet puhtauspalvelua tuottavat organisaatiot, tilaajaorganisaatiot, KiinteistöRYL:ssä on esitetty siivouspalvelujen puhtaustasoluokitus ja INSTA 800 -standardissa on oma luokituksensa. Osa luokituksia perustuu siihen, mikä on tilojen puhtaus heti siivouksen jälkeen. KiinteistöRYL:n puhtaustasoluokitus perustuu siihen, millainen puhtaus tiloissa on heti siivouksen jälkeen ja siivouskertojen välillä.

Laadunvalvonta

Laadunvalvontakäytännöt määritellään tarjouspyynnössä. Laadunvalvonta voi olla kokonaan palvelun tuottajan vastuulla tai sitä voidaan tehdä yhdessä tilaajan kanssa. Määrittele tarjouspyynnössä, kuinka usein toteutuneesta laadusta tulee raportoida.
Tarjouspyynnössä määritellään myös  laadunarvioinnin mittarit niin siivouspalvelun teknisen laadun kuin toiminnallisen laadun osalta.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, millä perusteilla tarjousten pisteytys ja vertailu tapahtuu. Kriteereinä  ovat yleensä ainakin palvelun hinta ja laaduntuottokyky. Tieto annetaan myös eri valintakriteerien painotuksesta.

Laaduntuottokykyä voidaan arvioida pyytämällä tietoja esimerkiksi
- palveluntuottajan laatujärjestelmästä
- henkilöstön ammatillisesta peruskoulutuksesta
- henkilöstön täydennyskoulutuskäytänteistä
- esimiesten koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta
- perehdytys- ja opastusjärjestelmästä
- rekrytointiohjelmasta
- sijaiskäytännöistä
- poikkeamakäytännöistä
- palkitsemisjärjestelmästä

Hoitovelka

Kun uusi sopimuskausi alkaa, siivottavan kohteen kaikkien tilojen puhtaustason tulee olla tasolla, joka on tarjouspyynnössä määritelty. Mikäli puhtaustasot ovat määriteltyjä tasoja alhaisempia, on kyse hoitovelasta.

Tarjouspyyntöön voi ottaa mukaan hoitovelka-käsitteen. Ennen sopimuskauden alkua tehdään aloituskatselmus, ja jos hoitovelkaa on, tilaajan on huolehdittava esimerkiksi perussiivouksia ostamalla tilojen puhtaustasot sovitulle tasolle. Sopimukseen kannattaa sisällyttää lauseke, miten sopimuskauden päättyessä mahdollinen hoitovelka hoidetaan pois sopimuskumppanin kanssa.

Lainmukaiset velvoitteet

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan täytyy varmistua, että toimittaja toimii lain mukaisesti esimerkiksi pyytämällä seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

- Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
- Kaupparekisteriote.
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.

Lisää tilaajavastuulaista netissä www.tilaajavastuu.fi

Hintatiedot

Palvelun hintatiedot voidaan pyytää useammalla tavalla:
- kuukausiveloitus
- veloitus siivottavaa neliömetriä kohti vuodessa
- tuntihinta.

Tuntihinta kannattaa pyytää aina mahdollisten lisätöiden hankintojen varalta.