SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Siivousteknisen yhdistyksen hallitus

Siivousteknisen yhdistyksen hallitus

Hallituksen tehtävät

Yhdistyksellä on oltava hallitus, joka on yhdistyksen lakimääräinen toimielin ja edustaja. Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioiden hoitaminen. Hallitus valvoo, että yhdistyksen asiat hoidetaan yhdistyksen kokousten päätösten ja sääntöjen mukaan. Hallitus edustaa yhdistystä, kantaa ja vastaa sen puolesta.

Siivousteknisen yhdistyksen hallituksessa pitää olla puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt (STY:n säännöt 9 §). Hallitus toimii yhdistyksen edustajana ja asioiden hoitajana kollektiivina toisin sanoen hallitus hoitaa tehtävät yhteisesti.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm:

 • kokouksien koollekutsuminen, valmistelu ja päätösten täytäntöönpano
 • vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta
 • talousarvion laatiminen
 • yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen
 • yhdistyksen veroilmoituksen laatiminen
 • suhteiden huolehtiminen ulkopuolisiin kontaktitahoihin
  - esim. viranomaiset ja muut järjestöt
 • huolehtii yhdistysrekisteriin tehtävät ilmoitukset
  - esim. nimenkirjoittajien muutokset
 • jäsenluettelon ylläpitäminen
 • päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
 • kannattajajäsenten huomioiminen
 • muiden yhdistysten muistaminen
 • yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin
 • toimii purkautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä

 

Puheenjohtaja

 

 • Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana yhdessä hallituksen jäsenen kanssa
 • Hallituksen kokouksissa asioiden esittelijä
 • Yhdistyksen virallinen edustaja

Sihteeri

 • Lähettää kokouskutsut: vuosikokous, vaalikokous, varsinaiset hallituksen kokoukset
 • Huolehtii kokouksen pitopaikan
 • Kirjoittaa kokouspöytäkirjat
 • Huolehtii pöytäkirjojen lähettämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille ja SSTL Puhtausala ry:lle
 • Huolehtii tietojen muuttamisesta yhdistysrekisteriin

Jäsenasioiden hoitaja

 • Ylläpitää jäsenrekisteriä
 • Tarkastaa maksamattomat/maksetut jäsenmaksut
 • Huolehtii jäsenrekisterin muutoksista (osoitteenmuutokset, erottamiset, uudet jäsenet ym.), tiedot SSTL Puhtausala ry:lle

Rahastonhoitaja

 • Budjettiehdotuksen laadinta
 • Tilinpäätökseen liittyvät asiat
 • Materiaalin toimittaminen tilinpäätöksen tekijälle ja tilintarkastajille
  - materiaali: tilikertomus, tase, vuosikertomus (toimintakertomus)
  - hallituksen on allekirjoitettava tilikirja
 • Tilintarkastus on tehtävä tammikuun loppuun mennessä
  - hallituksen on hyväksyttävä kokouksessaan tilintarkastus
 • Huolehtii veroilmoituksen teosta ja ennakkoperintärekisteriotteesta
 • Yhdistyksen rahaliikenteestä huolehtiminen
  - matkalaskut
  - koulutustilaisuudet
  - stipendit ym.
 • Pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen raha-asioissa
 • Esittelee tilintarkastuksen vuosikokouksessa

Tiedotusvastaava

 • Huolehtii yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta

Koulutusvastaava

Matkavastaava

Juhlavastaava jne.

 

Hallituksen jäsenen vastuu

 • Luottamustehtävään valinta on vapaaehtoista
 • Luottamustehtävän vastaanotettuaan on siitä kannettava vastuu

Parlamentaarinen vastuu

 • Tarkoituksenmukaisuusvastuu: luottamushenkilön kaiken toiminnan tulee olla yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaista

Siviilioikeudellinen vastuu

 • Vahingonkorvausvelvollisuus: luottamushenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksesta on aiheuttanut yhdistykselle.
 • Siviilioikeudellinen vastuu on solidaarinen: jokainen syyllinen vastaa omasta ja toisensa puolesta.

Rikosoikeudellinen vastuu

 • Jos lakia on rikottu ja yhdistyksen oikeuksia on loukattu

Moraalinen vastuu

 • Moraalinen luottamushenkilö toimii aina yhdistyksen parhaaksi eikä pyri itse hyötymään asemastaan yhdistyksessä
 • Luottamushenkilö pyrkii toimimaan siten, ettei hänen tekemisiään voi arvostella negatiivisesti

 

>> Yhdistyskansion etusivulle