SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Sty:n kokouksen menettelytavat

STY:n kokouksen menettelytavat

Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa
Jäsen ei saa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia, kun kyseessä on jäsenen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta on itse vastuussa.

Kokouskutsu
Kokouskutsussa mainittava aika ja paikka. Seuraavista asioista ei voi päättää, jos niitä ei mainita kokouskutsussa:

 • sääntömuutos
 •     kiinteistön luovutus tai kiinnittäminen tai muu huomattava omaisuuden luovutus
 •     äänestys- tai vaalijärjestyksen muutos
 •     hallituksen, hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan erottaminen
 •     tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 •     yhdistyksen purkaminen

Pöytäkirja
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjassa pitää mainita kokouksessa tehdyt päätökset. Kokouksen puheenjohtajan on allekirjoitettava pöytäkirja sekä vähintään kahden kokouksessa valitun henkilön tarkistettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä. Puheenjohtajan on allekirjoitettava pöytäkirja ennen kuin se tarkistetaan.

Vaalit
Henkilövalinnalla eli vaalilla tarkoitetaan menettelytapaa, jolla joku tai jotkut valitaan tiettyyn tehtävään tai toimeen. Vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa (eniten ääniä saanut valitaan), jos henkilövalinta ei tapahdu yksimielisesti. Kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus osallistua ehdokkaiden asetteluun. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla. Muussa päätöksenteossa (esim. äänestyksessä) pääsääntönä on, että puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus olla yhdistyksen kokouksissa ja käyttää niissä puheenvuoroja. Yhdistyksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus aina myös hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla, vaikka nämä eivät olisi yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksellä on oikeus myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistykseen kuulumattomille henkilöille. Hallitus on voinut esim. kutsua ulkopuolisia henkilöitä seuraamaan yhdistyksen kokousta. Kutsuttuja henkilöitä pidetään yhdistyksen vieraina.

Yhdistyksen kokous
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yleensä yhdistyksen kokouksissa. Kokouksessa läsnä olevat jäsenet ovat päättämässä yhdistyksen asioista. Poissaolevien on tyydyttävä läsnä olevien tekemiin päätöksiin, jos kokous on laillisesti koolle kutsuttu (moiteoikeutta lukuun ottamatta). Jokaiselle jäsenelle pitää varata tilaisuus osallistua kokoukseen.

Liittomuotoisessa yhdistyksessä jäsenyhdistykset käyttävät päätösvaltaansa liiton kokouksissa lähettämiensä edustajien välityksellä. Näitä edustajia kutsutaan liittokokousedustajiksi. Siivoustekniset yhdistykset valitsevat liittokokousedustajat yhdistyksen sääntömääräisessä vaalikokouksessa.

Äänestys
Äänestys suoritetaan, jos asian ratkaisemiseksi on tehty useampia ehdotuksia, eikä yksimielistä päätöstä ole syntynyt. Äänestyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Jos äänestys koskee sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätöksen moitteenvaraisuus
Jos yhdistyksen tekemä päätös on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen tai se ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen, ei ole oikeutta moitekanteen nostamiseen. Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Päätöstä on pidettävä pätevänä, jollei kannetta nosteta määräajassa.

Kokouksen yleinen kulku ja asioiden käsittely

Kokouksen avaaminen

 • yleensä puheenjohtajan tehtävä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • selvitetään, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja että paikalla on säännöissä mahdollisesti vaadittu määrä jäseniä läsnä

Kokousvirkailijoiden valinta

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esityslista ja työjärjestys

 • hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys

Kokouksen asiat

 • puheenjohtaja esittelee asian
 • puheenjohtaja antaa puheenvuoron asian esittäjälle

Kokouksen päättäminen

Hyvää kokouskäytäntöä

 •     puheenvuorot pyydetään puheenjohtajalta
 •     pj. jakaa puheenvuorot pyydetyssä järjestyksessä (poikkeukset: työjärjestys- ja vastauspuheenvuoro, repliikki)
 •     pyydettäessä etuoikeutettua puheenvuoroa mainitaan, minkälaisesta puheenvuorosta on kysymys
 •     puheenvuoro aloitetaan: ?arvoisa puheenjohtaja,...?
 •     äänestyksiin tulevat vain kannatetut ehdotukset (poikkeus pääehdotukset)
 •     henkilövaaleihin tulevat kaikki lain ja sääntöjen mukaiset ehdotukset

Asian käsittelyn peruskaava

    1. Asian esittely
    2. ? pj esittelee itse tai antaa puheenvuoron esittelijälle (+ kiittää)
    3. ? sisältää aina päätösehdotuksen
    4. Keskustelun avaus
    5. Keskustelun päättäminen
    6. Tehtyjen ehdotusten toteaminen ja tarkistaminen
    7. Äänestystavasta päättäminen
    8. Äänestysjärjestyksestä päättäminen
    9. Äänestyksen suorittaminen
  10. Äänestyksen tuloksen vahvistaminen
  11. Kokouksen päätöksen julistaminen
  12. Asian käsittelyn päättäminen

>>Siivousteknisen yhdistyksen vuosikokous
>>Siivousteknisen yhdistyksen vaalikokous
>> Yhdistyskansion etusivulle