SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tasemalli

Tasemalli

tasemalli.doc

Kaikki kirjanpitovelvolliset laativat taseensa seuraavan kaavan mukaisesti (KPA 6§):

Tase

Vastaavaa

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet

1. Perustamismenot
2. Tutkimusmenot
3. Kehittämismenot
4. Aineettomat oikeudet
5. Liikearvo
6. Muut pitkävaikutteiset menot
7. Ennakkomaksut

II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset ja rakennelmat
3. Koneet ja kalusto
4. Muut aineelliset hyödykkeet
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

III Sijoitukset
1. Osuudet saman konsernin yrityksessä
2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä
3. Osuudet omistusyhteysyrityksissä
4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
5. Muut osakkeet ja osuudet
6. Omat osakkeet ja osuudet

B VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus

1. Aineet ja tarvikkeet
2. Keskeneräiset tuotteet
3. Valmiit tuotteet/tavarat
4. Muu vaihto-omaisuus
5. Ennakkomaksut

II Saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä
3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
4. Lainasaamiset
5. Muut saamiset
6. Maksamattomat osakkeet/osuudet
7. Siirtosaamiset

III Rahoitusarvopaperit
1. Osuudet saman konsernin yrityksissä
2. Omat osakkeet tai osuudet
3. Muut osakkeet ja osuudet
4. Muut arvopaperit
IV Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa

A  OMA PÄÄOMA
I  Osake-, osuus- ja muu vastaava pääoma

II Ylikurssirahasto

III  Arvonkorotusrahasto

IV Muut rahastot
1. Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto
2. Vararahasto
3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot
4. Muut rahastot

V Edellisten tilikausien voitto (tappio)

VI Tilikauden voitto (tappio)

 

B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
1. Poistoero
2. Vapaaehtoiset varaukset

C PAKOLLISET VARAUKSET
1. Eläkevaraukset
2. Verovaraukset
3. Muut pakolliset varaukset

D VIERAS PÄÄOMA
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Vaihtovelkakirjalainat
3. Lainat rahoituslaitoksilta
4. Eläkelainat
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Rahoitusvekselit
8. Velat saman konsernin yrityksille
9. Velat omistusyhteysyrityksille
10. Muut velat
11. Siirtovelat

>> Tilintarkastus
>> Tuloslaskentamalli
>> Toimintakertomusmalli

>> Yhdistyskansion etusivulle