SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Yhdistystoiminnan periaatteet ja säännöt

Yhdistystoiminnan periaatteet ja säännöt

Suomen kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu yhdistymisvapaus. Yhdistysten toimintaa varten säädettiin ensimmäinen laki vuonna 1919. Keväällä 1989 säädettiin nykyinen yhdistyslaki (503/89), joka astui voimaan 1.1.1990. Yhdistys voidaan perustaa aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten, eikä se saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Yhdistyslaki koskee vain aatteellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä. Yhdistys saa harjoittaa taloudellista toimintaa, jos siitä on määrätty sen säännöissä.

Yhdistymisvapaus:

 •     Oikeus perustaa yhdistyksiä
 •     Mahdollisuus liittyä yhdistyksiin jäseneksi
 •     Yhdistyksen suoja perusteetonta lakkauttamista varten
 •     Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, jonka mukaan liitetään yhdistyksen säännöt. Vähintään kolme yhdistyksen jäseneksi liittyvää allekirjoittaa perustamiskirjan.

Yhdistyslain mukaan säännöissä on mainittava:

    1. Yhdistyksen nimi
    2. Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta
    3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
    4. Jäsenen velvollisuudet suorittaa yhdistykselle jäsen- ja muita maksuja
    5. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja  enimmäismäärä sekä toimikausi
    6. Yhdistyksen tilikausi
    7. Ajankohta hallituksen ja tilintarkastajien valitsemiselle, tilinpäätöksen vahvistamiselle sekä  vastuuvapaudesta päättämiselle
    8. Miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle
    9. Purkautuneen tai lakkautetun yhdistyksen varojen käyttäminen

Yhdistysrekisteri hyväksyy yhdistyksen säännöt, joiden on noudatettava yhdistyslaissa määrättyjä asioita.

Sääntöjen muuttaminen tapahtuu yhdistyslain mukaan ellei yhdistyksen säännöissä ole muuta mainittu. Siivousteknisen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous 3/4 määräenemmistöllä. Liittohallituksen on hyväksyttävä sääntömuutosehdotus. Liiton sääntöjen muutoksesta voi tehdä ehdotuksen liittohallitus tai liiton jäsen. Muutosehdotus on käsiteltävä kahdessa perättäisessä edustajakokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen edustajakokous. Muutosehdotuksen pitää saada vähintään 3/4 läsnä olevien virallisten kokousedustajien äänimäärästä.

Rekisteröity yhdistys

Yhdistys voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys. Rekisteröitymällä yhdistys saavuttaa oikeuskelpoisuuden. Rekisteröimättömissä yhdistyksissä on enemmän sopimusvapautta ja väljyyttä sääntöjen kirjoittamisessa kuin rekisteröidyssä yhdistyksessä. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Liittoon kuuluvien yhdistysten pitää olla rekisteröityjä yhdistyksiä (ry.).

Oikeuskelpoinen yhdistys voi:

 •     hankkia nimiinsä oikeuksia
 •     tehdä sitoumuksia
 •     olla jäsenenä muussa yhdistyksessä
 •     olla osapuolena tuomioistuimessa

Rekisteröimistä varten yhdistyksen pitää täyttää rekisteritoimistosta saatava perusilmoitus. Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa perusilmoituksen ja siihen on liitettävä yhdistyksen perustamisasiakirja ja säännöt.

Käsitteitä

Aatteellinen yhdistys
Yhdistys voi harjoittaa taloudellista toimintaa jos se on määritelty säännöissä, mutta tämä ei saa tehdä yhdistystä pääasiassa taloudelliseksi

 •     esim. Siivoustekninen yhdistys

Taloudellinen yhdistys
Yhteenliittymä, jonka tavoitteena on tukea liiketoimin jäsentensä taloudellista toimintaa

 •     esim. musiikkikoulun kannatusyhdistys

Rekisteröity yhdistys

 •     yhdistyslain alainen
 •     oikeuskelpoinen
 •     tiukat säännöt

Rekisteröimätön yhdistys

 •     yhdistyslain alainen
 •     ei ole oikeuskelpoinen
 •     väljät säännöt

Perustamisasiakirja
Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jossa vähintään kolme henkilöä allekirjoituksellaan ilmoittaa:

 •     perustavansa kysymyksessä olevan yhdistyksen
 •     liittyvänsä yhdistyksen jäseniksi
 •     hyväksyvänsä yhdistyksen säännöt

Tilikausi

 •     kirjanpitolain mukaan tilikausi on 12 kuukautta
 •     tavallisesti tilikausi on kalenterivuosi, mutta yhtä hyvin se voi olla jokin muu yhtä pitkä ajanjakso

Toimikausi

 •     vuosikokousten välinen ajanjakso tai hallituksen toimintakausi

Vuosikokous / kevätedustajakokous

 •     siivousteknisessä yhdistyksessä kaikille jäsenille tarkoitettu kevätkokous, jossa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle
 •     säännöissä on tarkoin määritelty kevätkokouksen sisältö ja koollekutsuminen
 •     liiton vastaavaa kokousta nimitetään kevätedustajakokoukseksi

Vaalikokous / syysedustajakokous

 •     siivousteknisessä yhdistyksessä kaikille jäsenille tarkoitettu syyskokous, jossa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja valitaan erovuoroisten jäsenien tilalle uudet henkilöt
 •     säännöissä on tarkoin määritelty syyskokouksen sisältö ja koollekutsuminen
 •     liiton vastaavaa kokousta nimitetään syysedustajakokoukseksi

>> Yhdistyskansion etusivulle