INSTA 800 -soveltaminen

INSTA 800 -standardin tukiryhmä antaa lausuntoja standardin soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä

 

29.8.2022 annettu vastaus uudesta moduulimaisesta toimintatavasta

1. Voiko olla niin, että opiskelija tekeekin ensin testin ja sitten lyhyt koulutus ja käytännön näyttö ja kouluttaja laittaa viestin hyväksytystä näytöstä ja toimitatte sen osaamistodistuksen sitten vasta?

Vastaus:

Tuki- ja seurantaryhmän kanta on, että selkeyden ja seurattavuuden vuoksi näyttö tehdään aina ennen testiä niissä moduuleissa, joihin näyttö kuuluu. Kouluttaja vastaa siitä, että näyttö on suoritettu ennen testiin menemistä.  

 

2. Voiko oma lähisukulainen olla jäävi valvomaan Insta 800 näyttöä ja testiä?

Vastaus:

Tuki- ja seurantaryhmän kanta on, että lähimmät perheenjäsenet ovat jäävejä näytön ja testin vastaanottamiseen (esim. puoliso, lapset)

 

26.5.2021 annetut vastaukset WC-tilassa olevien siivousvälineiden ja WC-istuimen tarkastamisesta


1.    Kuuluvatko wc-tilan seinälle kiinteästi asennettu wc-harjateline ja siinä säilytettävä wc-harja tai wc-tilan lattialla säilytettävä wc-harjateline ja wc-harja INSTA 800 -tarkastuksen piiriin?

Vastaus:
WC-harja ja harjatelineet ovat siivousvälineitä, jotka eivät kuulu INSTA 800 -tarkastuksen piiriin.

Tukiryhmä kuitenkin suosittelee siivottavissa tiloissa säilytettävien siivousvälineiden laatuvaatimuksen sisällyttämistä palvelukuvaukseen.

 


2.    INSTA 800 -standardin määrityksen mukaan likakertymä on saman likatyypin esiintymä pintaryhmässä rajatulla 0,5 × 0,5 metrin alalla. Miten tätä sovelletaan wc-istuimeen? Kuinka monta kertymäaluetta siinä on ja miten istuin (wc-allas, säiliö, kannet, istuimen alaosa) jaetaan kertymäalueisiin?

Vastaus:
INSTA 800 -standardi ei anna yksiselitteistä vastausta WC-istuimen tarkastukseen. WC-istuinmalleissa ja sijoituksessa on huomattavia eroja, joten asiakkaan ja palveluntuottajan on hyvä sopia WC-istuimen tarkastuksen periaatteista kohdekohtaisesti.

Tukiryhmä laati kuitenkin esimerkinomaisesti suosituksia erityyppisten wc-istuinten tarkastukseen. Lähtökohtana ja tavoitteena on tarkastusmenettelyn selkeys ja yksinkertaisuus.


A.    Lattiaan kiinnitetty wc-istuin

WC-istuimessa on enintään kuusi likakertymäaluetta alla olevan kuvan mukaisesti jakautuen helposti ja vaikeasti tavoitettaviin pintoihin.

 

B.    Seinään kiinnitetty WC-istuin

Istuinosan tarkastus soveltuvin osin kuten edellä. Huuhtelupainike kuuluu pintaryhmään seinät.

C.    WC-istuimen koroke

 

22.3.2021 annettu vastaus kiillon mittaamisen raportoinnista


SFS-INSTA 800-1:2019 sivulla 47 on esitetty peruste mittaustulosten arviointiin. Arviointi perustuu kahteen vaatimukseen, joiden tulee täyttyä, jotta tulokset ovat hyväksyttyjä. Edelliseen standardiversioon (SFS 5994) verrattuna vaatimuksista on poistunut viiden pienimmän ja suurimman mittaustuloksen välisen keskiarvon tarkastelu. Opastavassa kiiltomittauksen kirjauslomakkeessa (s. 48) tämä on huomioitu. Nykyisessä standardiversiossa edellytetään kuitenkin em. keskiarvojen esittämistä raportissa.
 
Onko raportoinnin vaatimus viiden pienimmän ja suurimman tuloksen keskiarvosta oikein vai standardiin jäänyt virhe?
 
Vastaus:
 
Standardia uudistettaessa kiiltomittaustulosten arviointi muuttui. Nykyisessä standardissa mittaustulosten arvioinnissa ei enää tarkastella viiden pienimmän ja suurimman mittaustuloksen keskiarvojen välistä erotusta.
 
Uudistettuun standardiin on jäänyt tämän osalta virheellinen tieto raportoinnin osalta. Tukiryhmä katsoo, ettei kunkin tarkastusyksikön kiiltomittausten viiden pienimmän ja suurimman tuloksen keskiarvon esittäminen ole raportissa tarpeen.

 

2.3.2020 annettu vastaus irtomattojen tarkastuksesta

1. Kuuluuko matto, esimerkiksi sisäänkäynnin vaihtomatto tai oleskelutilan pöytäryhmän alle jäävä matto, pintaryhmään lattiat vai huonekalut ja kiintokalusteet?

Vastaus:
Irtomatot tulkitaan kuuluvaksi pintaryhmään lattiat.


2. Onko irtomaton alle jäävä lattiapinta vaikeasti tavoitettava vai tavoittamaton pinta?

Vastaus:

Standardin mukaan vaikeasti tavoitettava pinta on paikka, johon on vaikea yltää (kohta 3.5). Esimerkkejä vaikeasti tavoitettavista pinnoista on mainittu standardikohdan 5.1. taulukossa 1.

SFS-INSTA 800-1:2019 -standardissa on Suomen kansallisena lisäyksenä määritelty termi tavoittamaton pinta (3.18 ja liite F kohta F.2). Tavoittamaton pinta on määritelty pinnaksi, joka ei ole tavoitettavissa millään siivousmenetelmällä nostamatta tai siirtämättä esineitä pois kyseiseltä pinnalta. Kohdassa F.2.2 esimerkkeinä on mainittu muun muassa lehtien, kirjojen ja pöytäliinojen ym. alle jäävä pinta. Poikkeuksena on mainittu pinnat sellaisten esineiden alla, joita siivoojan on siirrettävä, kuten pyörillä olevat huonekalut.

Edellä olevan mukaisesti irtomattojen alle jäävää lattiapintaa on pidettävä tavoittamattomana pintana, ellei palvelun ostaja ole määritellyt (palvelusopimuksessa tai tilan laatuprofiilissa), että irtomattojen alle jäävä lattiapinta kuuluu puhdistettaviin pintoihin.

Jos irtomattojen alle jäävä lattiapinta on määritelty puhdistettavaksi pinnaksi, se voi irtomaton sijainnista riippuen olla helposti tai vaikeasti tavoitettava pinta. Jos matto on esimerkiksi kalustamattomalla lattiapinnalla, sen alla oleva lattiapinta on helposti tavoitettava pinta. Kalusteiden alle jäävän maton alla oleva lattiapinta on vaikeasti tavoitettava pinta.


3. Mikä on standardin mukainen tulkinta työpisteillä olevien seisontamattojen ymv. ja niiden alle jäävän lattian osalta? Mihin pintaryhmään kuuluvat ja tavoitettavuus?

Vastaus:

Seisontamatot ym. kuuluvat pintaryhmään lattiat. Tavoitettavuuden osalta tulkinta on sama kuin kohdassa 2.
Jos seisontamattojen alla oleva lattiapinta on määritelty puhdistettavaksi pinnaksi, pöydän alle jäävä pinta on vaikeasti tavoitettava pinta ja sen jälkeinen tila helposti tavoitettava pinta.

 

1.10.2019 annettu vastaus tilojen tarkastuksesta

Palvelunostaja vaatii ottamaan tiettyjä tiloja tarkastukseen, vaikka tilat ovat olleet siivouksen jälkeen käytössä, ja tarkastuksen aikana siirtää pöydillä olevia tavaroita etsien niiden alta likaa tms. Onko tämä standardin mukaista toimintaa ja kuka määrittelee, mitkä tilat otetaan tarkastukseen ja voidaanko tila, joka on ollut käytössä tarkastuksen jälkeen jo päivän, tarkastaa standardin mukaisesti.

Vastaus:

SFS-INSTA 800-1:2019 -standardin kohta 4.1 määrittelee, että tarkastus tehdään siivouksen jälkeen ennen tilan käyttöä. Käytössä olleen tarkastusyksikön tilalle valitaan toinen tila standardin kohdan 7.2.1 mukaisesti. Jos siivottua käyttämätöntä tarkastusyksikköä ei kuitenkaan ole valittavissa ja käytössä ollut tila joudutaan ottamaan tarkastusyksiköksi, jätetään käytössä olleet alueet tarkastamatta.

Standardin liite A opastaa ottamaan huomioon siivousajankohdan tarkastusta suunniteltaessa.

Tarkastusyksiköt voidaan valita yksinkertaisella satunnaisotannalla tai kokonaisotannalla (kohta 7.2.2.2). Tarkastusyksiköt valitaan erästä yksinkertaisella satunnaisotannalla arpomalla. Jokaisella tarkastusyksiköllä on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi. Kun suoritetaan kokonaistarkastus, tarkistettavaksi valitaan kaikki erään kuuluvat tarkastusyksiköt.

SFS-INSTA 800-1:2019 -standardi sisältää kansallisen lisäyksen, joka määrittelee tavoittamattoman pinnan (kohta 3.18, liite F). Sen mukaan pöydillä tavaroiden alla olevat pinnat ovat tavoittamattomia pintoja.

Tavoittamaton pinta on pinta, joka ei ole tavoitettavissa millään siivousmenetelmällä nostamatta tai siirtämättä esineitä pois kyseiseltä pinnalta. Järjestelmää voidaan soveltaa vain pintoihin, jotka ovat siivouspäivinä tavoitettavissa.

 

8.1.2019 annettu vastaus lattialistojen luonnollisesta kokonaisuudesta

Miten lasketaan lattialistojen luonnollinen kokonaisuus? Eli onko yksi luonnollinen kokonaisuus koko huonetilan lattialistat vai lattialista yhden seinän osuudelta ja katkaiseeko oviaukko luonnollisen kokonaisuuden?

Vastaus:
Insta 800 -standardin mukaan yksi tarkastusyksikkö on pinta-alaltaan 0,25 m2, lattialistojen osalta esimerkiksi 25 metriä yhden senttimetrin levyistä lattialistaa. Listat voivat olla huoneen eri seinustoilla. Luonnolliseksi kokonaisuudeksi tukiryhmä tulkitsee lattialistat, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi oviaukko tai listan peittämä kaluste katkaisevat luonnollisen kokonaisuuden.

 

21.11.2018 annettu vastaus standardin soveltamisesta kotisiivoukseen

Voiko INSTA 800 -standardia soveltaa kotisiivouksessa, kun kyseessä on yli 100 m2:n asunto. Voidaanko käyttää ositettua otantaa > märkätilat, keittiö, olohuone/tupa ja yksinkertaista näytteenottosuunnitelmaa.

Vastaus:
Insta 800 -standardia voidaan käyttää kaikentyyppisiin rakennuksiin ja tiloihin.

Standardin mukaan ositettu otanta tarkoittaa sitä, että erä (kaikki tarkastusyksiköt) jaetaan erillisiin ositteisiin (ryhmiin) esimerkiksi tilatyyppien perusteella. Määritelty osa jokaisesta ositteesta valitaan yksinkertaisella satunnaisotannalla tarkastettavaksi.

Yksinkertaisessa näytteenottosuunnitelmassa tarkastettavaksi valittujen tarkastusyksiköiden lukumäärän on oltava yhtä suuri kuin suunnitelmassa esitetty otoskoko (n) standardin taulukon 5 mukaisesti.

Koska kohde on pieni, tukiryhmä suosittelee käyttämään kysymyksen mukaisessa kohteessa kokonaistarkastusta, jossa tuolla määrällä ei saa olla yhtään hylättyä tilaa.

18.5.2016 annettu vastaus erää ja eräkokoa koskevaan kysymykseen

Voiko eräkokoa rajata esimerkiksi kerroksittain, siivouspäivien mukaan tai siivousalueittain?
Eli jos kohteen kaikki ylläpitosiivottavat tilat on yhteensä 450 kpl niin eräkokoa rajaamalla voidaan tarkastaa tiloja vähemmän kuin 50 (AQL 4 %)
Eli käytännössä laatukierros tehdään tiistaina ja eräkooksi valitaan vain tiistaina siivottavien tilojen lukumäärä.

Yksi palvelusopimusta koskevista vaatimuksista INSTA 800 -standardin mukaan on, että siinä määritellään tarkastuksen laajuus ja tarkastusväli (7.2.1.1).

Tarkastusmenetelmää koskien standardi toteaa, että ”Erä voi koostua kaikista rakennuksen tarkastusyksiköistä tai vain osasta niistä, esimerkiksi kaikista yhden kerroksen tarkastusyksiköistä, kaikista tietyn laatuprofiilin tarkastusyksiköistä, sekä tietyn kerroksen että tietyn laatuprofiilin mukaan valittavista tarkastusyksiköistä tai kaikista tietyntyyppisistä tiloista (7.2.2.1). Myös termit ja määritelmät -kohdassa 3.9. huomautetaan, että erä voi sisältää kaikki palvelusopimuksen kattamat tarkastusyksiköt tai vain osan niistä.

Erän ja eräkoon valinta perustuu standardin mukaan siihen, mitä palvelusopimuksessa on tarkastuksen laajuudesta sovittu. Tukiryhmä pitää kannatettavana, että tarkastukseen kuuluvia tiloja määriteltäessä otetaan huomioon myös tarkastuksen toteutus käytännön tilanteissa.

28.9.2015 kokouksessa käsiteltiin yksi tukiryhmälle esitetty kysymys.

Mihin likaryhmään kalkkisaostuma lasketaan?

Standardia voi tulkita siten, että kalkkisaostuma on aina pintalikaa. Likamäärien arvioinnissa ongelmallista on kuitenkin se, ettei likaryhmän 2 määrän arviointi pintaryhmässä huonekalut ja kiintokalusteet ole tällöin yksiselitteistä. Tukiryhmän suositus on, että kalkkisaostuma käsitellään laaduntarkastuksissa seuraavasti:

  1. Kalkkisaostuma seinä- ja lattia- ym. laajoilla pinnoilla lasketaan pintalikana (vrt. koronjäljet).
  2. Kalkkisaostumat yksittäisissä kalustepinnoissa lasketaan tahroina.

29.4.2015 kokouksessa käsiteltiin neljä tukiryhmälle esitettyä kysymystä.

Kysymys 1

Potkulevyt sekä seinän alapinnat ovat standardin mukaan vaikeasti tavoitettavia pintoja. Joissakin tilanteissa ne on kuitenkin merkitty helposti tavoitettavaksi pinnoiksi, mitä on perusteltu käytössä olevalla siivousvälineellä. Insta 800 -standardi ei kuitenkaan ota kantaa siivousvälineeseen.
Voiko näin menetellä?

Potkulevyt ja seinän alapinnat ovat Insta 800 -standardin mukaan vaikeasti tavoitettavia pintoja. Käytettävä työväline ei vaikuta asiaan.

Tukiryhmä haluaa korostaa myös, että jos kohteen laatuvaatimus on määritelty puhtaasti Insta 800-standardin mukaan, laadunarviointi voidaan tehdä milloin tahansa siivouksen jälkeen ja laatuvaatimusten tulee täyttyä. Jos palvelusopimuksen on määritelty taajuuksia, kuinka usein laatuvaatimusten tulee täyttyä ylläpitosiivouksen tai jaksottaisten töiden osalta, laadunarviointi voidaan tehdä vain silloin, kun ao. työt on tehty juuri ennen laaduntarkastusta.

Palvelusopimukseen mahdollisesti kirjatut lisävaatimukset tulee huomioida laaduntarkastuksessa.

Kysymys 2

Tuulikaappien ritilämatot, tehdäänkö laadunarviointi niiden altakin, koska ritilöiden välistä näkyy hiekkaa.

Tuulikaapin ritilämattojen alustat ovat vaikeasti tavoittavia pintoja. Tarkastukseen vaikuttaa se, miten laatuvaatimus on määritelty, ks. yllä.

Tukiryhmä toteaa myös, että laatuprofiili voidaan määritellä erikseen ritilämaton pinnan osalta ja alustan osalta lisävaatimuksissa.

Kysymys 3

Tässä on todennäköisesti "näkemyseroja” jonkin verran, varsinkin jos käytetään pitkävartista työvälinettä esim. seinän pesussa: Standardissa on sivulla 20 taulukko 1 Vaikeasti tavoitettavat pinnat. Siinä mainitaan mm. työasennosta, jos on kumara tai kiertynyt sekä jos polvi- tai lonkkanivelet ovat yli 90 asteen kulmassa siivousmenetelmästä riippuen.

Seinää pestäessä ergonomisesti on työntekijä sivuttain jonkin verran kiertyneenä, jotta saadaan myös voimaa välineen käyttöön seinän alaosia pestäessä. Myös välilasin alaosaa puhdistettaessa on työntekijän oltava kyykyssä sitä puhdistettaessa.

Käytettävä työväline ei vaikuta siihen, mitkä ovat helposti / vaikeasti tavoitettavia pintoja.

Kysymys 4

Kentällä on ollut halua käyttää Insta 800 -tarkastusta tiloihin, joita on käytetty siivouksen jälkeen. Miten ohjataan Insta 800 –standardin käyttöä?

Insta 800 -laaduntarkastus tehdään standardin mukaisesti siivouksen jälkeen. Insta 800-standardia voidaan käyttää myös likaantumisnopeuden arvioinnista, mutta silloin ei puhuta laaduntarkastuksesta.

Puhtausala ry