Uima-allas ja -märkätilojen hygieniaosaaminen -kouluttajan aineisto

Allasosasto on haasteellinen siivouskohde. Suotuisten lämpö- ja kosteusolosuhteiden takia pinnat ovat ihanteellisia mikrobien lisääntymiselle. Pitkät aukioloajat, moninaiset käyttäjät sekä suuret käyttäjämäärät edellyttävät asiantuntevaa, huolellista, mukautuvaa ja oikein kohdistettua siivousta.

Allasosaston siivoukseen laaditun hygieniaosaamistestin tavoitteena on varmentaa allasosaston siivoojan osaamista liittyen pintahygieniaan ja asiakasturvallisuuteen allasosaston eri tiloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää uima-allastilojen hygieniaa erittäin tärkeänä ja tukee tilojen siivouksen osaamiseen liittyvää koulutusta ja hygieniaosaamistestausta.

Kouluttajille tarkoitettu aineisto

Koulutusaineisto on tarkoitettu hyväksyttyjen kouluttajien käyttöön ja sen tavoitteena on perehdyttää uima-allas- ja märkätilojen hygieniavaatimuksiin sekä keinoihin, joilla puhtauspalvelulla voidaan tukea vaatimusten saavuttamista. Aineistossa keskitytään uima-allas- ja märkätilojen siivouksen erityispiirteisiin. Oletuksena on, että koulutukseen osallistuva opiskelija hallitsee ammattisiivouksen perusteet.

Aineisto koostuu seuraavista aihealueista:

 • Lainsäädäntö
 • Toimintaympäristö
 • Allasvesihygienia
 • Likaantumisen vähentäminen
 • Pintamateriaalit ja lika
 • Siivousaineet, -välineet ja -koneet
 • Eri tilojen siivous
 • Laadunvalvonta
 • Siivoustyö ja tarvittavat suojaimet

Koulutukseen osallistumisen jälkeen opiskelija voi suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestin. Testin hyväksytysti suorittaneella katsotaan olevan terveydensuojelulain uima-allas- ja märkätilojen siivoojilta edellyttämä riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen.

Hinnat:

Kouluttajalisenssi (henkilökohtainen) 250 eur + alv / 12 kk, suomi tai englanti

Tilaukset ja lisätiedot:

Kouluttajalisenssin voi tilata SSTL Puhtausala ry:n kouluttajavalmennuksen suorittanut ja kouluttajaksi hyväksytty henkilö.

Kouluttajat perehdytetty valmennuksissa

SSTL Puhtausala ry:n järjestämään kouluttajavalmennukseen osallistuneet ja testin hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat toimia uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestikouluttajina.

Lisäksi kouluttajilta edellytetään esimiestason tutkintoa ja työkokemusta ohjaajana tai esimiehenä vähintään 2 vuotta, sisältäen kohteita, joissa on ollut uima-allas- tai märkätiloja TAI opettajan koulutusta ja 2 vuotta työkokemusta puhtauspalvelualan kouluttajana.

SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät kouluttajat

Osaamisvaatimus myös laissa

Ammattitaitoisen siivouksen ja tilojen pintahygienian merkitys allasveden terveydelliseen laatuun on huomioitu nyt myös lainsäädännössä. Terveydensuojelulaki (763/1994) muuttui 1.1.2017 ja yhtenä muutoksena oli lisäys lain pykälään 28 a, Allasvesihygieeninen osaaminen. Sen mukaan: ”Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että allasveden kuormituksen vähentämiseksi uima-allas- ja märkätilojen puhtaanapitoon ja siivoukseen osallistuvilla henkilöillä on riittävä tieto siitä, miten tilojen hygienia vaikuttaa allasveden terveydelliseen laatuun, ja riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon.”

Yksi tapa osoittaa riittävä osaaminen on suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti.

Allasvesiasetuksen soveltamisohje. Uima-allasveden laatu ja valvonta.

Valvira on julkaissut päivitetyn allasvesiasetuksen soveltamisohjeen, jossa käsitellään myös allastilojen siivousta, puhtaanapitoa ja pintahygieniaa sekä niiden vaikutusta allasveden laatuun.

Siivous ja puhtaanapitoa käsitellään muun muassa seuraavissa ohjeen kohdissa:

 • sivu 8: Suunnittelu ja kunnossapito
 • sivu 9: Omavalvonta
 • sivu 16: Porealtaat ja kylpytynnytrit, Kahluualtaat
 • sivu 20-21: Allasveden klooridesinfiointi
 • sivu 38: Altaiden veden laadun ja käsittelyn käyttötarkkailu
 • sivu 44: Altaan pohjan imurointi
 • sivu 54: Altaan vastaava hoitaja ja siivoustyöntekijät
 • sivu 59-60: Laatuvaatimusten ylitykset
 • sivu 65: Liite 1: Kylpytynnnyrit
 • sivu 68: Liite 3: Siivousohjelma
 • sivut 80 ja 84: Liite 11: Malli valvontatutkimusohjelmasta

Sivuilla 4 ja 5 on mainittu ohjeen tekijät ja mukana olleet siivousalan asiantuntijat.

Työryhmä

SSTL Puhtausala ry nimitti työryhmän vuonna 2015, joka laati koulutusmateriaalin sekä osaamistestit. Työryhmään kuuluivat projektipäällikkö Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi, siivouspäällikkö Elina Lähdeaho Urheiluhallit Oy, vt. toimitusjohtaja Veikko Kuurne Raahen Seudun Uimahallisäätiö, neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriö ja Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry.

Koulutusmateriaali otettiin käyttöön 2016 ja se on päivitetty 2020.

Yhteisellä koulutusmateriaalilla halutaan varmistaa koulutusten sisällöllinen laatu. Materiaalia voidaan käyttää puhdistuspalvelualan tutkinnoissa oppimateriaalin osana.

Kirjaudu järjestelmään

 

Uima-allas ja -märkätilojen hygieniaosaaminen -kouluttajan aineisto
Puhtausala ry