Tiede ja tutkimusPuhtausala-lehti

INSTA 800 -osaamisen osoittaminen uudistuu

INSTA 800 -standardin käyttö siivouksen teknisen laadun määrittelyssä ja arvioinnissa on todettu toimivaksi järjestelmäksi monissa organisaatioissa. Uudistuksen tavoitteena on keventää ja helpottaa standardin käyttöönottoa.
INSTA 800 -osaamisen osoittaminen uudistuu
Teksti Tarja Valkosalo

14.06.2022

INSTA 800 -standardi hyväksyttiin Suomessa käyttöön vuonna 2012. Tällöin päätettiin myös käynnistää standardin mukainen henkilösertifiointi. Tavoitteena oli varmistaa, että standardia käytetään ja sovelletaan yhdenmukaisesti. Henkilösertifiointia on ollut mahdollista hakea tietotasoille 3 ja 4.

Kymmenen vuoden aikana standardin käyttö on vakiintunut, mutta samalla on havaittu, että standardin osaamisen osoittamista on syytä joustavoittaa ja helpottaakin. INSTA 800 -tukiryhmässä aloitettiin vuonna 2021 vaihtoehtojen pohdinta ja järjestettiin keskustelutilaisuus, joiden pohjalta henkilösertifioinnista päätettiin luopua ja luoda uusi järjestelmä INSTA 800 -standardin hallinnan osoittamiseen.

Moduulirakenne

Uusi järjestelmä pohjautuu opintokokonaisuuksiin, moduuleihin.
Puhtauden perusteet, INSTA 800 -moduuli luo pohjan standardin käytölle. Moduulissa opitaan standardin käytön perusteet, soveltamisalueet ja standardissa käytettävien termien määritelmiä ja se toimii pohjana muiden moduulien suorittamiselle. Moduulin voi opiskella verkkokoulutuksena ja siihen liittyvän testin voi suorittaa yhdellä maksulla niin monta kertaa, että sen läpäisee. Moduuli soveltuu hyvin myös siivoojien koulutukseen kohteissa, joissa INSTA 800 on käytössä.

Arvioijan moduuli keskittyy nimensä mukaisesti niihin standardin kohtiin, jotka on hallittava laatutarkastuksia tehtäessä. Osaaminen todennetaan testillä ja käytännön näytöllä.

Arvioinnin suunnittelijan moduulin suorittanut hallitsee tilastolliset menetelmät ja näytteenottosuunnitelmien laadinnan kattavasti. Tässäkin moduulissa osaaminen todennetaan testisuorituksella ja käytännön näytöllä.

Ostajan ja myyjän moduulin suorittanut tietää, mitä sisältöjä tulee ottaa huomioon niin tarjouspyynnössä kuin palvelusopimuksessa, kun laatuvaatimukset esitetään standardin mukaisesti. Osaaminen todennetaan testillä, jossa yrityskertoja ei ole rajattu.

Mittalaitteet-moduulissa keskitytään pölymittausten tekemiseen niin kovilta kuin tekstiilipinnoilta. Vähemmän käytössä olevat kiillon ja kitkan mittausmenetelmät tulee hallinta teoriatasolla. Osaaminen osoitetaan testillä ja käytännön näytöllä.
 
Jokaisen moduulin osalta on määritelty yksityiskohtaisesti, mitkä standardin osat sisältyvät kunkin moduulin osaamisvaatimuksiin.

Miten osaaminen hankitaan?

SSTL Puhtausala ry julkaisee verkkokoulutuksena Puhtauden perusteet, INSTA 800 -moduulin. Muiden moduulien koulutuksesta vastaavat INSTA 800 -kouluttajat. Kouluttaja suunnittelee koulutuksen sisällön ja toteutuksen siten, että tukiryhmän määrittelemät osaamisvaatimukset täyttyvät. Jos moduuliin liittyy käytännön näyttö, kouluttaja organisoi ja arvioi näyttösuorituksen laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Kouluttajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut hyväksyttävästi kouluttamansa moduulin /-t, ja jolla on tukiryhmän edellyttämä kokemus INSTAn käytöstä. Kouluttajalta edellytetään myös vakuutusta siitä, että hän toimii SSTL Puhtausala ry:n laatimien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

SSTL Puhtausala ry organisoi moduuleihin liittyvät testit ja antaa todistuksen hyväksytystä testisuorituksesta. Testiin voi osallistua ilman koulutusta tai koulutuksen yhteydessä. Siivousalan peruskoulutusta tai työkokemusta ei edellytetä.

Todistus on voimassa viisi vuotta kerrallaan, minkä jälkeen voimassaololle voi hakea jatkoa. Jatkohakemuksen tekoon laaditaan dokumentti, jolla pyydetään tietoa, miten INSTA 800 -osaamista on pidetty yllä.

Toiminta siirtymäkauden aikana

Henkilösertifikaattien myöntäminen on päättynyt. Nykyisten henkilösertifikaattien voimassaolo jatkuu sertifikaatissa olevaan päivämäärään saakka. Jos henkilösertifikaatin voimassaolo on päättymässä, jatkohakemus osoitetaan SSTL Puhtausala ry:lle.

Jatkohakemuksen perusteella myönnettävä todistus riippuu siitä, minkä tietotason osaaminen hakijalla on. Tietotason 3 henkilösertifikaatti ja tietotason 3 tutkinnon läpäisyn vahvistava tutkintotodistus oikeuttavat todistukseen, joka kattaa Puhtauden perusteet -moduulin sekä Arvioijan, Arvioinnin suunnittelijan ja Ostajan ja myyjän moduulit.

Tietotason 4 henkilösertifikaatti tai tutkintotodistus kattaa edellisten lisäksi Mittalaitteet-moduulin osaamisvaatimukset.

Tukiryhmälle jatkoaika

INSTA 800 -tukiryhmän tehtävänä on ollut antaa tulkintoja standardin käytöstä. Jatkossa tukiryhmän tehtäväalue laajenee. SSTL Puhtausala ry:n hallitus nimeää tukiryhmän jäsenet hakemusten perusteella kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen kausi on päättymässä 30.6.2022, mutta kautta jatketaan uudistusprosessin takia syksyyn. Tukiryhmän uudet tehtävät esitellään 25.8. pidettävässä seminaarissa, jonka jälkeen uuden tukiryhmän valintaprosessi käynnistyy.

Lisätietoa seminaarissa 25.8.2022

INSTA 800 -uudistus esitellään yksityiskohtaisesti 25.8.2022 pidettävässä seminaarissa. Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kommentoimaan ja kehittämään järjestelmää edelleen.


 

Puhtausala ry