Tiede ja tutkimusPuhtausala-lehti

Kemikaaliton siivous – totta vai tarua?

Vastuullisuus on kuluttajia kiinnostava maailmanlaajuinen megatrendi, ja yrityksille on tärkeää viestiä toimivansa ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla. Suomen ympäristökeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet yritysten mainosten ympäristöväitteistä on kuitenkin monitulkintaisia tai niissä jätetään kertomatta olennaisia asioita.
Kemikaaliton siivous – totta vai tarua?
Teksti Sanna Tapola ja Karin Bergbom Kuvat kuvapankista

12.03.2024

Ympäristöön liittyvien termien viidakossa navigoiminen ei ole helppoa kenellekään. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä tulee paljon myös Puhtausala ry:hyn.

– Esimerkiksi siivousaine-koulutuksessamme on käyty keskustelua siitä, mitä kemikaaliton siivous tarkoittaa. Puhtausala ry:n tavoitteena on välittää tietoa ja edistää vastuullista toimintaa puhtausalalla. Siksi pyysimme apuumme alan ammattilaisen, sanoo Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.

Ympäristömerkintä Suomen kriteeripäällikkö, MMM, Karin Bergbom vastaa viherväittämiin ja puhtausalaan liittyviin kysymyksiin.

Mitä viherväittämillä tarkoitetaan?

Viherväittämä on kaupallinen markkinointiväite, joka luo vaikutelman, että tuote tai palvelu on ympäristöystävällinen eli sillä on myönteinen vaikutus ympäristöön tai että se on vähemmän haitallinen kuin kilpailevat tavarat tai palvelut.

Viherväittämiin on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota. Suomessa on yli puolet väittämistä todettu epäselviksi.[1]

Miksi asia on tärkeä?

Ympäristön tila on huolestuttava ja olisi hyvä, että kuluttajat voisivat valita ympäristön kannalta parempia tuotteita. Ongelmana on kuitenkin, että perusteettomat väitteet ovat erittäin tavallisia ja se vie uskottavuutta aidosti ympäristön kannalta kestäviltä tuotteilta.

Mitä on vastuullinen, kestävä siivous?

Vastuullinen, kestävä siivous ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon kestävän kehityksen edellyttämät tavoitteet, mukaan lukien ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Ympäristön kannalta on tärkeää, että siivous varmistaa tavoitellun puhtausasteen käyttämällä ympäristölle ja terveydelle mahdollisimman vähän kuormittavia ja luonnossa helposti hajoavia kemikaaleja ja turvallisia sekä kestäviä ja tehokkaita siivousvälineitä. Myös mahdolliset kuljetukset on huomioitava. Työolot ja koulutus ovat tärkeät sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden kannalta.

Viralliset ympäristömerkit kuten Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat kehittäneet kriteereitä siivouspalveluille, ja näissä on asetettu vaatimuksia siivouksen koko elinkaaren kannalta tärkeimmille vastuullisuusseikoille.

Mikä on kemikaali?

Yleensä puhekielessä kemikaalit mielletään kemian teollisuuden tuotteiksi, mutta myös kaikki luonnossa esiintyvät aineet ovat kemikaaleja. Ihminen itse koostuu kemikaaleista. Myös vesi on kemikaali.

Kemikaali voidaan määritellä alkuaineeksi tai alkuaineiden yhdisteeksi. Kemikaali voi olla joko peräisin luonnosta tai ihmisen valmistama eli synteettinen. Kemikaalit voivat olla vaarattomia, vaarallisiksi luokiteltuja tai ne voivat sisältää vaarallisia aineita.

Mitä tarkoittaa kemikaaliton siivous?

Kemikaaliton siivous on eräänlainen trenditermi, jota ei käytännössä ole olemassakaan. Siivous koostuu kemiallisista ja fysikaalisista vuorovaikutuksista. Lähimpänä kemikaalitonta siivousta voisi olla esimerkiksi mattojen tamppaus ja pölyjen pyyhintä kuivalla mikrokuitupyyhkeellä. Heti, kun siivouksessa käytetään vettä, ei enää voida puhua kemikaalittomasta siivouksesta.

Usein puhekielessä mielletään, että kemikaaliton siivous suoritetaan ilman teollisesti valmistettuja puhdistusaineita. Tällä voidaan tarkoitushakuisesti luoda mielikuvaa siitä, että siivousmenetelmä olisi ympäristön ja terveyden kannalta parempi vaihtoehto – väite, joka on perusteeton ilman tarkempia määritelmiä.

Mikä on biosidi?

TUKESin määritelmän mukaan biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä, kuten tuhoeläimiltä tai mikrobeilta biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden avulla. [2]

Biosideja käytetään muun muassa teollisuudessa, terveydenhuollossa ja eläintuotannossa sekä monissa tuotteissa ja esineissä. Biosideja voidaan tarvita desinfiointiin ja hygienian ylläpitämiseen, esineiden suojaamiseen tai tuotteiden säilyvyyden parantamiseen.

Mitä biosidilainsäädäntö sisältää?

Biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyistä säädetään biosidiasetuksella. Biosidiasetuksella määrättyjen velvoitteiden tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu. Biosidivalmisteiden turvallinen ja tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää riskien arviointia ja tietoa tehokkuudesta.

Suomessa voi myydä ja käyttää vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka ovat biosidiasetuksen vaatimusten mukaisia. Lupa voidaan myöntää valmisteelle, joka sisältää Euroopan unionissa hyväksyttyjä tehoaineita. Biosidivalmisteet pitää hyväksyä jokaisessa jäsenmaassa, jossa niitä halutaan käyttää.

Suomessa biosideja koskevat, biosidiasetusta täydentävät säädökset sisältyvät kemikaalilainsäädäntöön. Kemikaalilaissa säädetään eräiden biosidivalmisteryhmien kansallisesta lupamenettelystä biosidiasetuksen siirtymäaikana, määrätietojen keräämisestä, tuholaistorjunnan ammattipätevyyden osoittamisesta sekä kemikaalitietojen toimittamisesta.

Miten otsoni käyttäytyy siivouksessa?

Otsoni on erittäin reaktiivinen happimolekyyli, joka on nopeasti reagoiva ja jossa terveydelle haitallisia sivutuotteita voi muodostua hallitsemattomasti. Kaasumaista otsonia käytetään esimerkiksi uimahallien veden puhdistuksessa ja erityiskohteissa hajunpoistoon.

Otsonia sisältävää vettä markkinoidaan myös kemikaalittomana siivousaineena yleispuhdistukseen. Lisäksi on tuotu esille, että otsonivedellä olisi desinfioiva vaikutus. Otsoniveden teho siivouksessa on epävarmaa.[3] Lainsäädännön mukaan väittämiä desinfiointivaikutuksesta ei voida tehdä ilman, että siihen on kemikaaliviranomaisen lupa. Otsonivedelle ei toistaiseksi ole myönnetty lupaa pintojen desinfiointiin.

Mitä on probiootti?

Probiootti on elävä mikro-organismi, jota voidaan käyttää myös pintojen puhdistukseen. Ideana on, että haitattomat probiootit vievät kasvutilan haitallisilta mikro-organismeilta, jolloin voidaan esim. poistaa hajuja.

Tutkimustieto on vielä puutteellista siitä, miten mikrobeja sisältävät siivoustuotteet vaikuttavat kodin mikrobistoon ja sen myötä mahdollisesti ihmisten mikrobialtistumiseen ja terveyteen. Todennäköisesti niistä ei kuitenkaan ole haittaa oikein käytettyinä. [3]

Miten probiootteja käytetään siivouksessa?

Probiootteja sisältäviä tuotteita käytetään käyttöohjeiden mukaisesti tavallisten siivousaineiden tapaan. Probiootit jäävät pinnoille vaikuttamaan pitkäaikaisesti ja mahdollisesti myös hajottavat likaa. Pintoja ei huuhdella.

Miten probiootit vaikuttavat puhdistamiseen?

Ympäristömerkityt probiootteja sisältävät puhdistusaineet täyttävät kaikilta puhdistusaineilta vaadittavan tehokkuustestin lisäksi myös ylimääräisen testin, jolla osoitetaan, että tuotteen sisältämät mikrobit pystyvät hajottamaan proteiinia, tärkkelystä ja rasvaa tai öljyä.

Ympäristömerkintä Suomen kriteeripäällikkö, Karin Bergbom

LÄHTEET:

  1. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164261
  2. https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosiditehoaineet
  3. https://thl.fi/aiheet/ymparistoterveys/sisailma/usein-kysyttya-sisailmasta

 

---------------------

Haluatko lukea lisää?

Artikkeli on julkaistu Puhtausala-lehdessä 1/2024. Pääset lukemaan lisää mielenkiintoisia artikkeleita tilaamalla Puhtausala-lehden kotiisi tai työpaikalle näin: 

  1. Liity Puhtausala ry:n jäseneksi.
  2. Tilaa lehti ilman jäsenyyttä. 
  3. Osta digitaalinen näköislehti verkkokaupastamme.​​​​
Puhtausala ry