SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 02 » Hankintalaki voimaan

Hankintalaki voimaan

Julkaistu 10.02.2017

Vuoden alussa voimaan tulleen hankintalain tavoitteena on luoda viranomaisille ja kunnille entistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu. Tavoitteena on myös tukea työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua sekä helpottaa pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin.

Uuden lain myötä tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo kaksinkertaistui 60 000 euroon, mikä lisää hankintasääntelyn ulkopuolelle jäävien pienhankintojen määrää. Hankintayksikkö saa kansallisissa hankinnoissa määritellä tarjouskilpailun kulun joustavasti ja myös neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuudet kasvavat.

Hankintalakiuudistus tuo mukanaan uusia soveltuvuusvaatimuksia. Pakollisiin poissulkemisperusteisiin on lisätty uusina perusteina esimerkiksi useita työrikoksia, kuten työturvallisuusrikos, työaikasuojelurikos ja työsyrjintä. Harkinnanvaraisia uusia poissulkemisperusteita ovat muun muassa ympäristövelvoitteiden, sosiaalisten velvoitteiden ja työoikeudellisten velvoitteiden rikkominen sekä osallisuus kilpailua rajoittavaan sopimukseen.  

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoajien on tarjouskilpailun aikana vakuutettava soveltuvuutensa Euroopan laajuisesti ns. ESPD-lomakkeella. Vain voittaneen tarjoajan on todistettava ennen sopimuksen tekemistä, ettei sitä rasita mikään pakollisista poissuljentaperusteista. Hankintalakia valvoo uuden lain mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Lisätietoja finlex.fi