SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhdistyksen taloudenpidon seuranta ja kontrolli on olennainen osa yhdistyksen hallintoa. Taloudenpidon seuranta ja kontrolli perustuvat kirjanpitoon ja tilintarkastukseen. Siivousteknisellä yhdistyksellä on oltava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Heidät valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vaalikokouksessa. Tilintarkastus pohjautuu kirjanpitoon, johon tilintarkastuslaissa (936/94) viitataan. Yhdistysten kirjanpitovelvollisuuteen viitataan kirjanpitolaissa (655/73).

Kirjanpito

Kirjanpidon perustehtävänä on seurata yhdistyksen toimintaa rahamittarilla. Yhdistyksen taloudenhoito on hallituksen vastuulla. Tilit ja tilien tarkastaminen ovat pohjana vastuuvapauskysymysten arvioinnille yhdistyksessä. Kirjanpito on perustana myös yhdistyksen verotukselle. Kirjanpitolain säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin yhdistysten kirjanpitoon. Yhdistyksen kirjanpidon hoito on paljolti riippuvaista yhdistyksen liiketoiminnan ja rahaliikenteen laajuudesta.

Kirjanpito perustuu tositteisiin, jotka on päivättävä ja numeroitava juoksevasti. Kirjanpidossa on oltava aina tosite tuloista tai menoista. Jos tositetta ei jostain syystä ole, on kirjanpitoon laadittava itse tehty tosite. Tositemateriaali ja tilikirja on järjestettävä asianmukaisesti ja niitä on säilytettävä kirjanpitolaissa säädetty aika (vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä).

Kirjanpito perustuu yhdenkertaiseen tai kahdenkertaiseen kirjanpitoon. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan tulot ja menot meno- ja tulolajeittain ryhmiteltynä. Yhdenkertaista kirjanpitoa voidaan käyttää, jos tositteita kertyy vuodessa enintään muutamia kymmeniä. Muussa tapauksessa on syytä käyttää kahdenkertaista kirjanpitoa.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa on käytössä useita tilejä. Kirjanpito aloitetaan tililuettelon laatimisella. Tällöin päätetään, mihin eri tileihin kirjanpito jaetaan. Tilien perusteella voidaan seurata yhdistyksen talouden kehittymistä. Jokainen tilitapahtuma merkitään jollekin pääomatileistä, sekä jollekin tulo- tai menotileistä. Omaisuuden arvosta voidaan poistaa vanhenemista eli kulumista vastaava osa. Poistot kirjataan tilien päättämisen yhteydessä.

Tilinpäätös

Tilivuoden päätyttyä lasketaan kullekin tilille kirjatut summat yhteen. Tilinpäätös käsittää kaksi osaa, jotka ovat tuloslaskelma ja tase.

Tuloslaskelma muodostuu, kun eri tulonlähteistä kertyneet tulot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään eri menolajien kulut. Tuloslaskelma kertoo toimintavuonna kertyneen yli- tai alijäämän.

Tase on yhdistyksen omaisuudesta ja veloista laadittu luettelo. Taseeseen kirjataan ensin rahavarat (yleensä pankkisaatavat) ja sitten muut omaisuuserät, kuten kiinteistöt, rakennukset ja kalusto. Velat merkitään sarakkeeseen toiselle puolelle. Kirjanpitoasetuksessa omaisuudesta käytetään nimitystä ?vastaavaa? ja veloista ?vastattavaa?. Kirjanpitoasetuksessa vahvistetun mallin mukaiset tase-erittelyt liitetään tilinpäätökseen.

Toimintakertomus liitetään tilinpäätökseen erityisesti suurissa yhdistyksissä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen esitettäväksi jäsenten tai valtuutettujen kokoukselle. Tilinpäätös päivätään sille päivälle, jolloin päätösvaltainen hallitus sen allekirjoittaa. Hyvän yhdistystavan mukaan hallituksen tulisi tehdä ehdotus yli- tai alijäämän käyttämisestä yhdistyksessä.

Tilintarkastuslain (936/94) mukaan tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastusta suorittaessaan. Yhdistyksen tilintarkastus alkaa tilikauden päätyttyä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia tilintarkastajille kirjanpito, tuloslaskelma ja tase sekä muu tarvittava aineisto hyvissä ajoin.

Tilintarkastuslausumat

Tilintarkastuksen suoritettuaan tilintarkastajien on tehtävä siitä merkintä tilinpäätökseen. Merkinnässä viitataan tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastuskertomus on annettava kultakin tilikaudelta. Yhdistyksen hallituksen on saatava kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilintarkastuskertomuksen pitää sisältää seuraavat lausunnot:

    1. Onko yhdistyksen tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti
    2. Antaako yhdistyksen tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
    3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
    4. Vastuuvapaudesta

Verotus

Yhdistysten verotus perustuu tuloverolakiin (1535/92). Verotuksessa ratkaisevana tekijänä on elinkeinotulon eli liiketoiminnan määrittäminen, koska yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen kunnalle ja seurakunnalle muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Muutoin pääomatulo ei ole verotettavaa tuloa. Varallisuusverolain (1537/92) mukaan yleishyödylliset yhteisöt ovat varallisuusverosta kokonaan vapaat. Tuloverolain mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

    1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
    2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
    3. se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena, kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyveenä.

>> Tuloslaskentamalli
>> Tasemalli
>> Toimintakertomusmalli

>> Yhdistyskansion etusivulle